Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZPĄDROWSKI Kazimierz Stanisław

SZPĄDROWSKI Kazimierz Stanisław (1899 1940)        
Urodzony 1 marca 1899 r. w Krościenku nad Dunajcem. Syn Ignacego i Teresy z d. Zarzyckiej (nauczycieli). Miał brata i siostrę. Szkołę powszechną ukończył w Krościenku. Do Gimnazjum uczęszczał w Wadowicach. W latach 1912 - 1914 działał w Drużynach Strzeleckich Okręgu Wadowickiego. W 1916 r. zdał maturę. 14 grudnia 1916 r. wstąpił w Górze Kalwarii do Legionów. Od 5 stycznia do 20 sierpnia 1917 r. służył w 2. baterii 1. pułku artylerii Legionów. Po kryzysie przysięgowym wcielono go do armii austriackiej. 6 listopada 1918 r. w stopniu chorążego wstąpił do 1. pułku artylerii polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 6 stycznia 1919 r. został mianowany na stopień podporucznika. 1 czerwca 1919 r. awansowano go na stopień porucznika. Służył wówczas w 6. pułku artylerii polowej. Przeniesiono go do 7. pułku artylerii polowej. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pozostał w służbie stałej. 1 lutego 1922 r. skierowano go do Szkoły Młodszych Oficerów Artylerii w Toruniu, którą ukończył grudnia 1922 r. Był dowódca baterii i komendantem pułkowej szkoły podoficerskiej w 7. pułku artylerii polowej w Częstochowie. 1 czerwca 1923 r. został przeniesiony do nowoutworzonej Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu na stanowisko instruktora - komendanta klasy. 1. stycznia 1928 r. awansowano go na stopień kapitana. W 1928 r. po przemianowaniu szkoły na Szkołę Podchorążych Artylerii został adiutantem szkoły. 16 czerwca 1930 r. podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. 31 października 1932 r. uzyskał tytuł oficera dyplomowanego artylerii. 1 listopada 1932 r. został odkomenderowany do II Oddziału Sztabu Głównego. Od 1933 r. był związany się z pracą w IV Ekspozyturze II Oddziału Sztabu w Katowicach. Został szefem Ekspozytury. 22 marca 1939 r. przeniesiono go do 6. pułku artylerii ciężkiej we Lwowie, ale z przeznaczeniem do pracy w sztabie formowanej Armii Kraków. Od 28 sierpnia 1939 r. był szefem wydziału wywiadowczego Grupy Operacyjnej „Śląsk. 3 września 1939 r. objął stanowisko szefa Oddziału II sztabu Armii Kraków. 13 września 1939 r. wyruszył ze sztabu w Zamościu do Lwowa w celu nawiązania łączności z generałem Kazimierzem Sosnkowskim, dowódca Frontu Południowego. Został odcięty na terenie Lwowa przez niemieckie oddziały zmotoryzowane. Brał udział w obronie miasta. Po kapitulacji Lwowa 22 września 1939 r. na terenie Cytadeli poszedł do niewoli sowieckiej. Osadzono go w obozie w Starobielsku. W styczniu 1940 r. ujawniono Sowietom, że służył w II Oddziale Sztabu. Został odesłany do lefortowskiego więzienia NKWD w Moskwie. Od 7 lutego do 18 października 1940 r. był dziewięciokrotnie przesłuchiwany. 23 października 1940 r. sporządzono akt oskarżenia w którym zarzucono mu siedmioletnie działanie wywiadowcze na szkodę ZSRR. 20 listopada 1940 r. na zamkniętym posiedzenie Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego, ZSRR, bez uczestnictwa oskarżyciela, obrony i bez wezwania świadków, został skazany na karę śmierci. 21 grudnia 1940 r. oddalono prośbę o ułaskawienie.        
25 grudnia 1940 r. został rozstrzelany, jego prochy pogrzebano we wspólnej mogile na cmentarzu Dońskim w Moskwie.        
25 lutego 1992 r. został zrehabilitowany. 27 lipca 1998 r. pośmiertnie awansowano go na stopień podpułkownika.        
Odznaczony: Krzyżem Walecznych (16 marca 1921 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1938 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (12 lutego 1930 r.), Medalem za Wojnę 1918 1921, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938 r.), Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. (15 sierpnia 1985 r.). Tablice upamiętniające jego postać znajdują się w Kaplicy Kościoła pod wezwaniem św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie oraz na cmentarzu Kule w Częstochowie.
Od 7 kwietnia 1923 r. był żonaty z Haliną Zofią Laskowską, miał synów Stanisława i Andrzeja (ur. 1933).        
Gondek Leszek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-39, Warszawa 1978, s. 98, 222; Katyń, lista ofiar i zaginionych, Warszawa 1989, s. 350; Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu 1923 -1992 -zarys dziejów, tradycja, historia, współczesność, Toruń 1992, s. 54, 56, 432; Rzepecki Jan, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1950, s. 60 - 61, 104, 140; Steblik Władysław, Armia Kraków 1939, Warszawa 1975, s. 22, 91, 169, 451, 699; dokumenty i korespondencja w archiwum rodzinnym;