Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Wśród wielu publikacji elektronicznych nie ma takiej, która traktowałaby całościowo o historii Małopolski, a zwłaszcza Krakowa, w latach II wojny światowej. W wersji klasycznej, papierowej, w 1974 r. ukazała się Kronika okupowanego Krakowa stanowiąca materiał wyjściowy do przygotowania strony internetowej i planowanego e-booka. Prawie trzydzieści lat, do 2002 r., trzeba było czekać na tom V Dziejów Krakowa. Kraków w latach 1939-1945 autorstwa Andrzeja Chwalby, pod redakcją Janiny Bieniarzówny i Jana M. Małeckiego. Przez następne osiem lat ukazywały się jedynie prace przyczynkarskie. W 2011 r. Andrzej Chwalba opublikował nową książkę Okupacyjny Kraków w latach 1939-1945. Także ona, pomimo nowatorskiego spojrzenia na problemy historyczne, nie zawiera (ze względu na ograniczenia objętościowe papierowej publikacji nie może) całości wiedzy o regionalnej historii tego okresu.

Rozwój techniki publikacji elektronicznych pozwala obecnie na stworzenie strony internetowej, która usystematyzowałaby całość wiedzy o historii Krakowa w czasie tego największego z konfliktów jakie wywołała ludzkość.

Ramy czasowe ograniczające publikację to umownie 1 września 1939 r. (z nielicznymi odwołaniami do nieco wcześniejszych wydarzeń, ściśle jednak powiązanych z wojną i okupacją niemiecką) i 19 stycznia 1945 r. kiedy to Kraków opuścił ostatni żołnierz niemiecki (z odwołaniami do wydarzeń późniejszych, nieodparcie kojarzących się z wojną i okupacją Małopolski przez Armię Czerwoną).

Terytorium, którego dotyczy publikacja to miasto Kraków. Nieliczne odniesienia do dystryktu krakowskiego, Generalnego Gubernatorstwa, Małopolski czy Polski jako całości wynikają ściśle z ich powiązania z Krakowem. W przyszłości ilość informacji dotyczących całości Małopolski (w granicach II Rzeczpospolitej) znacząco wzrośnie.

Całość dzieli się na kilka działów, powiązanych ze sobą systemem odnośników, ale posiadających zarazem układ pozwalający na ich niezależne wykorzystanie:

  • Kalendarium.
  • Biogramy. W mniejszym lub większym stopniu zawierające informacje o wszystkich osobach wymienionych w Kalendarium.
  • Artykuły. Odnoszące się do poszczególnych epizodów historycznych lub tematycznych wątków, które zasygnalizowano w - Kalendarium.
  • Bibliografia.
  • Galeria fotograficzna. Prezentowane w niej będą fotografie opublikowane wiele lat temu, których ochrona prawna wygasła jak również zdjęcia z kolekcji własnej.